Hulp / Premies
Info Contact

SVK Premie

Aanmoedigingspremier

Vanaf januari, kan elke eigenaar die de beslissing neemt om zijn goed toe te vertrouwen aan een sociaal verhuurkantoor (SVK), een jaarlijkse premie ontvangen gaande van 500 tot 1.500 euro. Het doel hiervan? Het aanmoedigen van het verhuren van matige huurwoningen en zo het aanbod te ondersteunen zodat gezinnen met lage inkomsten in staat zijn fatsoenlijke woningen te vinden met betaalbare huur.

Sinds 2017, kunnen de eigenaars van onroerende goederen die beheerd worden door een SVK genieten van een premie op de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Echter, vervolgens een wetswijziging voorgesteld door de voorzitter van het Bussels Parlement Charles Picqué (PS) en aanvaardt door de kamerleden, kunnen de eigenaars van een goed beheerd door een SVK, sinds 2018, van een volledige vrijstelling genieten van de onroerende voorheffing.

Vervolgens, besliste de Gemeenteraad op 21 december 2017 aanvullende maatregelen in te voeren om de eigenaars aan te zetten om hun goederen te laten beheren door een SVK door de invoering van een reglement betreffende de toekenning van een aanmoedigingspremie voor de eigenaars die het beheer of de huur van hun goed(eren) gelegen te Sint-Gillis aan een social verhuurkantoor toe te vertrouwen. Concreet, elke eigenaar die het beheer van zijn goed toevertrouwd aan een SVK vanaf 2018, zal een jaarlijkse premie ontvangen van 500 euro voor een kamer, van 1.000 euro voor twee kamers en van 1.500 euro voor drie kamers.  Deze premie betreft eveneens de eigenaars die hun beheer – of huurcontract vernieuwen, met de bijzonderheid dat de premie verhoogd zal worden met 10%.

Wie kan genieten van deze premie in 2018?

Deze premie mag toegekend worden aan de eigenaars die houder zijn van een zakelijk recht op het goed waarvan het beheer of de verhuur toevertrouwd wordt aan een sociaal verhuurkantoor op voorwaarde dat er een nieuw contract afgesloten wordt (vanaf 1 januari 2018) of bij een verlenging van een contract (initieel afgesloten ten laatse op 31 december 2017) voor een periode van minimum 9 jaar.

Wanneer deze aanvraag indienen in 2018?

Dee aanvrager zal een ingevuld, gedateerd en ondertekend type-formulier moeten laten geworden. Deze zijn beschikbaar evenals de bijlagen op de internet-site van de gemeente of aan het loket van het Gemeentehuis (dienst Taksen). Deze kan verstuurd worden naar de verblijfplaats op aanvraag aan de dienst Taksen.

Welke documenten moeten absoluut gevoegd worden bij de aanvraag voor 2018?

  • De aanvraag behoorlijk ingevuld, getekend en gedateerd opsturen naar het Gemeentebestuur van Sint-Gillis, op het Stadhuis, dienst Financiën, Maurice Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis
  • Voor elk nieuw contract, een kopie van het beheermandaat of van de huurovereenkomst
  • Voor elke vernieuwing, wordt er een kopie ervan gevraagd en van het verleden contract
  • Een verklaring gedateerd en ondetekend van het sociaal verhuurkantoor dat bevestigt dat het bettrefende onroerende goed wel degelijk in beheer/verhuur genomen wordt voor een periode van negen jaar, in orde op stedenbouwkundig niveau is en voldoet aan de wettelijke eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en uitrusting
  • Een verklaring van eigendom of bewijs van een zakelijk recht op het onroerend goed
  • Een plan van de woning(en).

GEEN ENKEL KOPIJ VAN DE GEVRAAGDE DOCUMENTEN ZAL WORDEN AFGELEVERD DOOR HET GEMEENTEBESTUUR !

Documenten:

Contact
Verantwoordelijk
Sibel DURU